Paranoia, Paranoia

Bauhaus 2016

Paranoia ...Going to collapse into a black hole
Please don't do that

Paranoia Paranoia da de da da da