Á Naujà Galybæ

Anubi 2007

Atmerk akis tamsos malonumus,
Atverk duris prieo rmus
Ir atsistok tarp jo ir seno mogaus,
Kuris turt reikti visk viename.
Ir paimk nakties kard jo ir lik dar gyvas,
K reikt, su kitu save sulieti treiame.
Praverk lpas prieo krauj,
Pamerk rankas jg nauj.